این پک فقط روی یک کامپیوتر نصب می شود

فیزیک دینامیک

این مجموعه شامل 2 عدد DVD 
DVD1:
نیرو شناسی ؛ جلسه اول و دوم ؛ مسایل تعادل ؛توزیع نیرو؛ سطح شیب دار

DVD2:
تکانه ؛ نیروی گرانشی؛ نیروی کشسانی؛ حرکت دایره ای یک و دو ؛ مسایل تکمیلی

موجود در انبار