فیزیک دینامیک

این مجموعه شامل ۳ DVD و 8 جلسه به ارزش 100.000 تومان می باشد:

DVD1:

جلسه ۱: نیروشناسی 1

جلسه ۲: نیروشناسی 2

جلسه ۳: مسائل تعادل

DVD2:

جلسه ۴: توزیع نیرو

جلسه ۵: سطح شیب دار

جلسه ۶: تکانه، نیروی گرانشی و کشانی

DVD3:

جلسه ۷: حرکت دایره ای 1

جلسه ۸: حرکت دایره ای 2

جلسه 9: مسائل تکمیلی

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار