فیزیک دینامیک

این مجموعه شامل 8 عدد DVD به ارزش 100.000 تومان می باشد:

DVD1:
نیروشناسی قسمت اول

DVD2:
نیروشناسی قسمت دوم

DVD3:
مسائل تعادل
توزیع نیرو قسمت اول

DVD4:
توزیع نیرو سمت دوم
سطح شیبدار قسمت اول

DVD5:
سطح شیبدار قسمت دوم
تکانه نیروی گرانش ،کشسانی قسمت اول

DVD6:
تکانه نیروی گرانش ،کشسانی قسمت دوم
حرکت دایره ای (1) قسمت اول

DVD7:
حرکت دایره ای (1) قسمت دوم
حرکت دایره ای (2)

DVD8:
مسائل تکمیلی

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار