حد، پیوستگی، مجانب، دنباله

این مجموعه شامل 6DVD  و 17 جلسه می باشد.

DVD1:

  • جلسه 1: حدهای متناهی(1)
  • جلسه 2: حدهای متناهی (2)
  • جلسه 3: حدهای متناهی(3)

DVD2:

  • جلسه 4: حدهای نامتناهی
  • جلسه 5: قضایای حد )نموداری)
  •  جلسه 6:حد صفر صفرم)هم ارزی 1)

DVD3:

  • جلسه 7: حد صفر صفرم)هم ارزی 2)
  • جلسه 8: حد صفر صفرم(هوپیتال 1)
  • جلسه 9:حد صفر صفرم(هوپیتال 2)

DVD4:

  • جلسه 10: حد (∞/∞) و (∞*0)
  • جلسه 11: حد (∞-∞) رادیکالی
  • جلسه 12: حد (∞-∞)کسری

DVD5:

  • جلسه 13: مجانب قائم،افقی،مایل
  • جلسه 14: کنکورهای سراسری مجانب
  • جلسه 15: پیوستگی (1)

DVD6:

  • جلسه 16: پیوستگی (2)
  • جلسه 17: دنباله (همگرایی،کرانداری،یکنوایی)

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

فقط 1 عدد در انبار موجود است