حد، پیوستگی، مجانب، دنباله

این مجموعه شامل 6DVD  و 17 جلسه به قیمت 120.000 تومان می باشد. لازم به ذکر است به همراه این مجموعه یک کتاب کار به ارزش 15.000 تومان نیز ارسال می گردد.

DVD1:

 • جلسه 1: حدهای متناهی(1)
 • جلسه 2: حدهای متناهی (2)
 • جلسه 3: حدهای متناهی(3)

DVD2:

 • جلسه 4: حدهای نامتناهی
 • جلسه 5: قضایای حد )نموداری)
 •  جلسه 6:حد صفر صفرم)هم ارزی 1)

DVD3:

 • جلسه 7: حد صفر صفرم)هم ارزی 2)
 • جلسه 8: حد صفر صفرم(هوپیتال 1)
 • جلسه 9:حد صفر صفرم(هوپیتال 2)

DVD4:

 • جلسه 10: حد (∞/∞) و (∞*0)
 • جلسه 11: حد (∞-∞) رادیکالی
 • جلسه 12: حد (∞-∞)کسری

DVD5:

 • جلسه 13: مجانب قائم،افقی،مایل
 • جلسه 14: کنکورهای سراسری مجانب
 • جلسه 15: پیوستگی (1)

DVD6:

 • جلسه 16: پیوستگی (2)
 • جلسه 17: دنباله (همگرایی،کرانداری،یکنوایی)

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

فقط 1 عدد در انبار موجود است