فیزیک جمع بندی 1
DVD1:
فشار و خواص مواد قسمت اول
DVD2:
فشار و خواص مواد قسمت دوم
دما و گرما (1) قسمت اول

DVD3:
دما و گرما (1)قسمت دوم
دما و گرما (2)

DVD4:
خازن قسمت اول

DVD5:
خازن قسمت دوم
مدارهای الکتریکی (1) قسمت اول

DVD6:
مدارهای الکتریکی (1)قسمت دوم
مدارهای الکتریکی (2)قسمت اول

DVD7:
مدارهای الکتریکی (2)قسمت دوم
مدارهای الکتریکی (3)قسمت اول

DVD8:
خازن قسمت دوم
مغناطیس قسمت اول

DVD9:
مغناطیس قسمت دوم
القای الکترومغناطیس قسمت اول

DVD10:
القای الکترومغناطیس قسمت دوم

DVD1:
سینماتیک جلسه اول

DVD2:
سینماتیک 2

فیزیک جمع بندی 2:

DVD3:
سینماتیک(3)

DVD4:
دینامیک (1) قسمت اول

DVD5:
دینامیک (1) قسمت دوم
دینامیک (2) قسمت اول

DVD6:
دینامیک(2) قسمت دوم
دینامیک (3)

DVD7-1
کاربرد مثلثات در نوسان

DVD7-2
نوسان (1) قسمت اول

DVD8:
نوسان(1)قسمت دوم
نوسان (2) قسمت اول

DVD9:
نوسان (2)قسمت دوم
موج های مکانیکی (1)

DVD10:
موج های مکانیکی (2)

DVD11:
صوت

DVD12:
موج الکترومغناطیسی
فیزیک اتمی (1) قسمت اول

DVD13:
فیزیک اتمی (1) قسمت دوم

DVD14:
فیزیک اتمی (2)

DVD15:
فیزیک هسته ای

موجود در انبار