این پک به ارزش 2175000 تومان می باشد که شامل تخفیف ویژه میشود

این پک شامل دروس جمع بندی فیزیک 50 درصد 220 هزار تومان و ریاضی 5۰درصد 210هزار تومان و جمع بندی زیست انسانی و جانوری و گیاهی ۵۵۰ هزار تومان و جمع بندی شیمی (70 درصد و محاسبات)300 هزار تومان می باشد که این دروس شامل ۴۰ درصد تخفیف میشوند

و تمام دروس عمومی ادبیات و عربی و دین و زندگی و زبان که شامل ۳۰ درصد تخفیف میشوند

موجود در انبار