این پک به ارزش 2560000 تومان می باشد که شامل تخفیف ویژه میشود

این پک شامل دروس جمع بندی فیزیک ۴۹۰هزارتومان و ریاضی ۸۰درصد ۳۵۰هزار تومان و جمع بندی زیست انسانی و جانوری و گیاهی ۵۵۰ هزار تومان و جمع بندی شیمی (70 درصد و محاسبات)275 هزار تومان می باشد که این دروس شامل ۴۰ درصد تخفیف میشوند

و تمام دروس عمومی ادبیات و عربی و دین و زندگی و زبان که شامل ۳۰ درصد تخفیف میشوند

این محصول به ارزش یک میلیون و هشتصد و پانزده هزار تومان می باشد

موجود در انبار