پک جمع بندی زیست شناسی قسمت دوم جانوری و دانشمندان

این پک شامل 5 عدد DVD می باشد

DVD1:
اسفنج ها
هیدر
عروس دریایی
کرم ها
نرم تنان
بندپایان-عنکبوت

DVD2:
بندپایان-ملخ
بندپایان-پروانه
بندپایان-برگ متحرک
بندپایان-مورچه و شته
بند پایان -زنبور
سخت پوستان

DVD3:
مهره داران-ماهی ها
مهره داران-دوزیستان
مهره داران-خزندگان
مهره داران-پرندگان
مهره داران-پستانداران

DVD4:
گوارش جانوری
دانشمندان زیست دوم
دانشمندان زیست سوم

DVD5:
دانشمندان زیست پیش

موجود در انبار