پک قرمز
این پک شامل 13 دی وی دی می باشد
این پک به قیمت 210000 تومان می باشد که شامل 10 درصد تخفیف به ارزش 189000می شود

DVD1:
تابع ،معادله و نامعادله

DVD2:
تابع ،معادله و نامعادله درجه دو
نمودارشناسی قسمت اول

DVD3:
نمودارشناسی قسمت دوم
مثلثات (قسمت اول)

DVD4:
مثلثات (قسمت دوم)
حدو پیوستگی 1(قسمت اول)

DVD5:
حدو پیوستگی 1(قسمت دوم)
حدو پیوستگی 2( قسمت اول)

DVD6:
حدو پیوستگی 2(قسمت دوم)
دنباله قسمت اول

DVD7:
دنباله قسمت دوم
مقدار و ترکیب توابع

DVD8:
لگاریتم

DVD9:
ماتریس
احتمال 1

DVD10:
احتمال 2
آمار (قسمت اول)

DVD11:
آمار قسمت دوم

DVD12:
مشتق در نقطه

DVD13:
آهنگ تغییرات

موجود در انبار