تابع و نمودار شناسی

این مجموعه شامل6DVD  و 18 جلسه می باشد

DVD1:

  • جلسه 1: مفهوم تابع
  • جلسه 2: مقدار تابع
  • جلسه 3: دامنه تابع

DVD2:

  • جلسه 4: نمودارشناسی (1)
  • جلسه 5: نمودارشناسی (2)
  • جلسه 6: تابع یکنواخت

DVD3:

  • جلسه 7: تابع یک به یک
  • جلسه 8: وارون تابع (1)
  • جلسه 9: وارون تابع (2)

DVD4:

  • جلسه 10: اعمال جبری و تساوی دو تابع
  • جلسه 11: ترکیب توابع (1)
  • جلسه 12: ترکیب توابع (2)

DVD5:

  • جلسه 13: ترکیب توابع (3)
  • جلسه 14: تابع متناوب (1)
  • جلسه 15: تابع متناوب (2)

DVD6:

  • جلسه 16: آمار (1)
  • جلسه 17: آمار (2)
  • جلسه 18: ماتریس

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

فقط 2 عدد در انبار موجود است