این مجموعه شامل دروس اختصاصی و عمومی و مجموعه 20 آزمون می باشد