این پک شامل ریاضی جامع 1 و 2 است به همراه پک مثلثات