این پک شامل محصولات زیر می باشد و شامل تخفیف  می شود:
این پک شامل تمام پک های تخصصی  شامل

ریاضی : معادلات ، مثلثات ، تصاعد ، تابع ، حد ، مشتق ، هندسه یک

فیزیک: نوسان و موج و الکتریسیته جاری و مغناطیس و الکتریسیته ساکن و خازن و فیزیک پیش 2 و  فیزیک سینماتیک و فیزیک دینامیک

شیمی: شیمی مسائل و شیمی مفاهیم و محاسبات کنکور

به همراه پک های عمومی شامل پک های ادبیات و عربی و زبان انگلیسی و دین و زندگی  می باشد

موجود در انبار