این پک شامل 20 درصد تخفیف در دروس اختصاصی و 10 درصد تخفیف روی دروس عمومی  میباشد:
این پک شامل تمام پک های تخصصی رشته تجربی شامل

ریاضی : معادلات ، مثلثات ، تصاعد ها

فیزیک: نوسان و موج و الکتریسیته جاری و مغناطیس و الکتریسیته ساکن و خازن و فیزیک پیش 2 و  فیزیک سینماتیک و فیزیک دینامیک

شیمی: شیمی مسائل و شیمی مفاهیم و محاسبات کنکور

زیست شناسی :زیست گیاهی و زیست سال سوم و نبض زیست و زیست پیش 2 و زیست پیش 1

به همراه پک های عمومی شامل پک های ادبیات و عربی و زبان انگلیسی و دین و زندگی به ارزش 895 هزار تومان می باشد

موجود در انبار