این پک به ارزش 4165000 تومان می باشد که شامل تخفیف زیر می شود:
این پک شامل تمام پک های تخصصی رشته تجربی شامل

 ریاضی تجربی :معادله و نامعادله و توابع معروف  و تابع و نمودارشناسی و حدو پیوستگی و مشتق و کاربرد مشتق و مثلثات و آنالیز و احتکال و انتگرال و هندسه 1

فیزیک: نوسان و موج و الکتریسیته جاری و مغناطیس و الکتریسیته ساکن و خازن و فیزیک پیش 2 و فیزیک سال اول و دوم و فیزیک سینماتیک و فیزیک دینامیک

شیمی: شیمی مسائل و شیمی دو و شیمی سال سوم و شیمی سال چهارم 1 و شیمی سال چهارم 2

زیست شناسی :زیست گیاهی و زیست سال سوم و نبض زیست و زیست پیش 2 و زیست پیش 1

در کل به ارزش 3270000 تومان که شامل 20 درصد تخفیف شده و قیمت آن 2616000 هزار تومان می باشد

به همراه پک های عمومی شامل پک های ادبیات و عربی و زبان انگلیسی و دین و زندگی به ارزش 895 هزار تومان می باشد

ارزش کل پک به مبلغ 3511000 تومان می باشد

موجود در انبار