این پک شامل تمام پک های تخصصی رشته تجربی شامل

 ریاضی تجربی :معادله و نامعادله و توابع معروف  و تابع و نمودارشناسی و حدو پیوستگی و مشتق و کاربرد مشتق

فیزیک: نوسان و موج و الکتریسیته جاری و مغناطیس و الکتریسیته ساکن و خازن و فیزیک پیش 2 و فیزیک سال اول و دوم و فیزیک سینماتیک و فیزیک دینامیک

شیمی: شیمی مسائل و شیمی دو و شیمی سال سوم و شیمی سال چهارم 1 و شیمی سال چهارم 2

زیست شناسی :زیست گیاهی و زیست سال سوم و نبض زیست و زیست پیش 2

به همراه پک های عمومی شامل پک های ادبیات و عربی و زبان انگلیسی و دین و زندگی

و به همراه پک  مثلثات می باشد

ارزش کل پک به مبلغ 3311000 تومان می باشد