ادبیات فارسی (واژگان، لغت و املاء  و قرابت معنایی)

این مجموعه به ارزش 160.000 تومان است.


DVD1:
جلسه اول:ه-ح
جلسه دوم:ت –ط
جلسه سوم:ق –غ
جلسه چهارم:الف –ع

DVD2:
جلسه پنجم: ث-س-ص
جلسه ششم:ز-ذ-ض-ظ
جلسه هفتم:سال دوم درس 1 تا 11

DVD3:
جلسه هشتم:سال دوم درس 12 تا 24
جلسه نهم:سال سوم 1 تا 11

DVD4:
جلسه دهم:سال سوم درس 11 تا 22
جلسه یازدهم:سال چهارم درس 1 تا 13
جلسه دوازدهم:سال چهارم درس 14 تا 27

DVD5:
تشبیه و استعاره – تشخیص –مجاز –کنایه – حس آمیزی –
اسلوب معادله – حسن تعلیل – تناقض و تضاد-
واج آرایی

DVD6:
تناسب – جناس تام و ناقص- اغراق –تلمیح و تضمین
ایهام و ایهام تناسب – لف و نشر- موازنه و تصریح
آرایه های تک بیت – ترتیب توالی گزینه ها

DVD7:
آرایه جلوی گزینه – آرایه صورت سوال-
تمرین (آرایه تک بیت)-تمرین(آرایه ترتیب توالی)
تمرین (آرایه جلوی گزینه)-تمرین (آرایه صورت سوال)
تمرین(تک آرایه ها)

به همرا پک آرایه های ادبی به ارزش 70 هزار تومان

مجوز انتشار از رسانه های دیجیتال

موجود در انبار