ادبیات فارسی (املاء ،لغت و واژگان)

شامل 10 عدد DVD می باشد

DVD1:
جلسه اول (ه-ح)
جلسه دوم (ت-ط)

DVD2:
جلسه سوم(ق-غ)
جلسه چهارم(الف-ع)

DVD3:
جلسه پنجم(س،ث،ص)
جلسه ششم(ز،ذ،ض،ظ)

DVD4:
ادامه جلسه ششم
جلسه هفتم (سال دوم درس 1-11)

DVD5:
ادامه جلسه هفتم
جلسه هشتم(سال دوم درس (درس 12-24)

DVD6:
ادامه جلسه هشتم
جلسه نهم(سال سوم درس 1-11)

DVD7:
ادامه جلسه نهم
جلسه دهم(سال سوم درس 11-22)

DVD8:
ادامه جلسه دهم
جلسه یازدهم(سال چهارم درس 1-13)

DVD9:
ادامه جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم (سال چهارم14-27)

DVD10:
ادامه جلسه دوازدهم

موجود در انبار