این پک فقط روی یک کامپیوتر نصب می شود

فیزیک (الکتریسیته ساکن و خازن)
این پک شامل 2DVD است

DVD1:
بار و قانون کولن ؛میدان الکتریکی؛ تکمیلی میدان

DVD2:
پتانسیل و انرژی پتانسیل ؛ مفاهیم اولیه خازن؛ مفاهیم تکمیلی خازن

موجود در انبار