فیزیک سال سوم (الکتریسیته ساکن و خازن)
این پک شامل 8DVD است و به ارزش 70000 تومان می باشد

DVD1:
بار و قانون کولن

DVD2:
بار و قانون کولن
میدان الکتریکی

DVD3:
میدان الکتریکی
مطالعه تکمیلی میدان

DVD4:
مطالعه تکمیلی میدان
پتانسیل و انرژی پتانسیل

DVD5:
پتانسیل و انرژی پتانسیل
مفاهیم اولیه خازن

DVD6:
مفاهیم اولیه خازن

DVD7:
مفاهیم تکمیلی خازن

DVD8:

مفاهیم تکمیلی خازن

موجود در انبار