این پک فقط روی یک کامپیوتر نصب می شود

الکتریسیته جاری ، مغناطیس و القای الکترومغناطیسی شامل 2 دی وی دی

DVD1:
معرفی مقاومت؛ تقسیم ولتاژجریان؛مولد و مدار؛حل مدار؛توان

DVD2:
مدارهای rc ؛ اصول اولیه و مفاهیم ؛ برهمکنش و جریان سیم لوله ؛الکترومغناطیس اصول اولیه ؛اثر خودالقایی ؛ انرژی مغناطیس جریان متناوب

موجود در انبار