این پک فقط روی یک کامپیوتر نصب می شود

این پک شامل 4DVD می باشد

dvd1: جایگشت اشیاء متمایز؛انتخاب از یک یا چند منبع؛انتخاب و اصل جمع و ضرب

احتمال در فضای هم شانس و گسسته؛ترتیب جایگشت انتخاب

dvd2: جایگشت اشیا یکسان؛کنارهم؛اولویت؛یک در میا ؛توانی

dvd3: احتمال دو تاس؛سه تاس؛احتمال و مجموعه ها؛

شرطی؛پیشامدهای مستقل؛متغیر تصادفی و توزیع دوجمله ای؛قانون احتمال کل

dvd4: احتمال کل و قانون بیز