این پک شاما 8 عدد DVD می باشد
DVD1:
احتمال (1)
احتمال (2)

DVD2:
آنالیز تکمیلی
احتمال تکمیلی

DVD3:
روابط انتگرال
انتگرال به کمک نمودار

DVD4:
انتگرال و سطح محصور

DVD5:
هندسه مختصاتی

DVD6:
هندسه 1 قسمت اول

DVD7:
هندسه 1 قسمت دوم

DVD8:
هندسه 1 قسمت سوم
هندسه 1 قسمت چهارم

فقط 2 عدد در انبار موجود است