آرایه های ادبی

این پک شامل 5 عدد DVD می باشد
DVD1:
حس آمیزی
اسلوب معادله
تناقض و تضاد
حسن تعلیل
اغراق
تلمیح

DVD2:
تشخیص
ایهام
جناس
تناسب
ایهام تناسب

DVD3:
استعاره
تشبیه
مجاز
واج آرایی
کنایه

DVD4:
حل تست قسمت اول

DVD5:
حل تست قسمت دوم

موجود در انبار