خبرساز شدن موسسه حرف آخر(کلیک کنید)

خبرساز شدن موسسه حرف آخر

خبرساز شدن موسسه حرف آخر

حمایت کمیسیون ملی یونسکو از طرح آموزش دروس از طریق پویا نمایی

با حرف آخر جهانی شوید

معرفی


          

دریافت مدرک ایزو ۹۰۰۱ و ۱۰۰۰۲از موسسه بین المللی گلوبال گروپ انگلستان و ایزو ۱۰۰۱۵ از شرکت آزمون برگ دیگری از افتخارات حرف آخر

دریافت مدرک ICOM از فرانسه